สมัครสมาชิก

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)*
นามสกุล (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)*
วัน/เดือน/ปี เกิด*
ที่อยู่ในการจัดส่ง
memberstatuscandy

STATUS

memberstatuscandy

STATUS

LOVER

BUDDY

สิทธิพิเศษ

การได้รับสิทธิ์

ระยะเวลาใน
การเป็นสมาชิก

*อาจมีกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต

*เงื่อนไขสำหรับสำหรับสมาชิก Candy Membership

1. ขอสงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 ประเภทสมาชิก และต่อ 1 เลขสมาชิกเท่านั้น
และไม่สามารถโอนสิทธิ์การเป็นสมาชิกให้บุคคลอื่นได้ ผู้ที่มีชื่อบนบัตร มีสิทธิ์ใช้บัตรเพียงผู้เดียวเท่านั้น
2. สมาชิก Candy Lover จะมีสมาชิกภาพ 1 ปี นับจากวันที่ได้รับสิทธิ์
3. สมาชิก Candy Buddy จะมีสมาชิกภาพแบบตลอดชีพ
4. สมาชิกสามารถรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น
5. ชื่อที่ใช้ในการซื้อสินค้า และสะสมยอดซื้อ ต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อที่ใช้สมัครเป็นสมาชิกกับทาง Candy 
6. หากบัตรสมาชิก สูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว สมาชิกจะต้องแจ้งให้ Candy ทราบ โดยแจ้งได้ทางเว็บไซต์ Candy หรือทางอีเมลในกรณีที่ Candy ไม่ได้รับแจ้งบัตรหายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว Candy จะไม่รับผิดชอบในการสะสมยอดหรือแลกรับของรางวัล
7. หากข้อมูลสมาชิกที่ลงทะเบียนข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือเป็นข้อมูลเท็จ ขอสงวนสิทธิในการไม่อนุมัติ หรือเพิกถอนการอนุมัติการเป็นสมาชิกในภายหลังได้ โดยให้ถือว่าบุคคลนั้นไม่เคยเป็นสมาชิก และไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้

8. ยอดสะสมในการซื้อสินค้า สำหรับสมาชิก Candy Buddy ที่ต้องการเปลี่ยนสถานะเป็น Candy Lover ต้องสะสมยอดให้ถึง 15,000 บาทภายใน 1 ปี นับจากวันส่งยอดครั้งแรก หากเกินระยะเวลา 1 ปี ยอดสะสมจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติ
9. สมาชิกระดับ Candy Lover ที่ต้องการรักษาสถานภาพสมาชิกต้องมียอดซื้อสะสม 15,000 บาทขึ้นไปในปีที่เป็นสมาชิก โดยระบบจะตัดยอดออก 15,000 บาท ในทุกๆ 1 ปี นับจากวันที่ได้รับสถานภาพสมาชิก ถ้าหากยอดซื้อสะสมไม่ถึงตามที่กำหนด จะมีการปรับสถานภาพสมาชิกเป็นระดับ Candy Buddy ในปีถัดไปโดยอัตโนมัติ
10. ส่วนลดเดือนเกิดสามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ในเดือนเกิดเท่านั้น โดยการซื้อสินค้าผ่าน Shopee และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นใช้ได้
11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกในกรณีอันสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยสมาชิกไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทางตรงและทางอ้อม
12. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ Candy หมายถึงการยินยอมให้ Candy ติดต่อคุณเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ไปรษณีย์ ข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) และอีเมล ซึ่งคุณสามารถยกเลิกการรับข้อความดังกล่าวได้ทุกเมื่อ Candy อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนี้แก่ผู้ให้บริการทางการตลาดของเรา

ติดต่อเรา

Candy Service : 1789